Lieta Nr.SPC-17

2004.g.

L Ē M U M S

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:

sēdes priekšsēdētājs senators R.Krauze

senatori R.Namatēvs un R.Zaķe

piedaloties Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras departamenta prokurorei A.Bulei

2004.gada 7.aprīlī

izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu sakarā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja protestu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses 2003.gada 11.jūlija lēmumu, ar kuru apmierināts Endo Lapsas iesniegums un izsniegts izpildu raksts Rīgas Šķīrējtiesas 2003.gada 1.jūlija sprieduma piespiedu izpildei.

Noklausījies senatores R.Zaķes ziņojumu un prokurores A.Bules atzinumu, ka protests apmierināms, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts

konstatēja:

SIA “Divino Group Investment” un Endo Lapsa 2002.gada 2.septembrī noslēdza nomas līgumu, ar kuru SIA “Divino Group Investment” iznomāja Endo Lapsam telpas 34,4 kv.m., kas atrodas Rīgā, Brīvības ielā 30-8.

Nomas līguma 7.2.punktā noteikts, ka strīdi risināmi sarunu ceļā, bet nevienošanās gadījumā strīds tiek risināts šķīrējtiesā pēc nomnieka izvēles.

Endo Lapsa 2003.gada 10.jūnijā iesniedzis Rīgas šķīrējtiesā prasību, norādīdams, ka SIA “Divino Group Investment” uzsākusi viņam iznomāto telpu remontu un tās nomniekam atsavinājusi, pārkāpjot nomas līguma 5.1.1.un 5.1.5.punktus. Saskaņā ar nomas līguma 2003.gada 3.novembra pielikumu, SIA “Divino Group Investment” direktors Giorgio Abalos Torres uzņēmies atbildību par nomas līguma izpildi kā fiziska persona.

Endo Lapsa lūdzis šķīrējtiesu piedzīt no Giorgio Abalos Torres līgumsodu saskaņā ar nomas līguma 1.2. un 5.1.4. punktu Ls 12 300 apmērā.

Ar Rīgas šķīrējtiesas 2003.gada 1.jūlija spriedumu prasība apmierināta.

Ar Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša 2003.gada 11.jūlija lēmumu apmierināts Endo Lapsas pieteikums par šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildi. Tiesa nolēmusi izsniegt izpildu rakstu par šķīrējtiesas sprieduma izpildi, ar kuru piedzīts no Giorgio Abalos Torres par labu Endo Lapsam līgumsods Ls 12 300,- un šķīrējtiesas procesa izdevumi Ls 402,38 apmērā.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs iesniedzis protestu tiesneša lēmuma atcelšanai.

Protestā norādīts, ka tiesa nav izvērtējusi, vai šķīrējtiesai bija pamats pieņemt prasības pieteikumu. Nav redzams, ka puses būtu vienojušās par strīda nodošanu pastāvīgai šķīrējtiesai.

Nav pierādījumu, ka Endo Lapsas tiesā iesniegtie dokumenti būtu nosūtīti Giorgio Abalos Torres.

Prasība pret Giorgio Abalos Torres nav celta, viņš nav šķīrējtiesas līguma dalībnieks. Viņam arī nav paziņots par šķīrējtiesas tiesas procesu.

Iepazinies ar lietas materiāliem un apsvēris protesta motīvus, Senāts atzīst, ka protests apmierināms.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese 2003.gada 11.jūlija lēmumā norādījusi, ka puses ir vienojušās par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā pēc nomnieka izvēles, ja sarunu ceļā puses nevienojas par strīda izšķiršanu. Lēmums pamatots ar 2002.gada 2.septembrī starp Giorgio Abalos Torres un Endo Lapsas noslēgto nomas līgumu.

Senāts atzīst, ka minētais secinājums ir kļūdains un neatbilstošs Civilprocesa likuma divpadsmitās sadaļas noteikumiem.

2002.gada 2.septembrī noslēgts līgums starp SIA “Divino Group Investment” kā iznomātāju no vienas puses un Endo Lapsu kā nomnieku no otras puses.

Ar minēto līgumu nav panākta vienošanās ar Giorgio Abados Torres kā fizisku personu par lietas skatīšanu šķīrējtiesā.

Ja parakstot līgumu, Giorgio Abalos Torres uzņēmies juridiskās personas SIA “Divino Group Investment” saistības, tas nenozīmē, ka viņš vienojies par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā ar sevi kā fizisku personu.

No līguma teksta redzams, ka Giorgio Abalos Torres ir uzņēmies SIA “Divino Group Investment” saistības un par šo saistību izpildi jāgriežas tiesā vispārējā kārtībā.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 536.panta pirmās daļas 3.pkt. tiesnesis atsaka izpildu raksta izsniegšanu, ja puse, pret kuru tiek prasīta šķīrējtiesas nolēmuma izpildīšana, iesniedz pierādījumus, ka šķīrējtiesa netika izveidota vai šķīrējtiesas process nenotika atbilstoši šķīrējtiesas līguma vai šā likuma D daļas noteikumiem.

Konkrētajā gadījumā, izpildot šķīrējtiesas spriedumu, naudas summa piedzīta no Giorgio Abalos Torres, kurā nebija puse vienošanās procesā par strīda nodošanu šķīrējtiesai.

Ievērojot teikto, lēmumu nevar atzīt par likumīgu un pamatotu.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 448.panta 2.punktu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts

nolēma:

atcelt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses 2003.gada 11.jūlija lēmumu un pieteikumu nodot jaunai izskatīšanai pēc būtības Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Tiesas sēdes priekšsēdētājs, senators R.Krauze

Senatori R.Namatēvs

R.Zaķe

 
 
 
Biedrība “Baltic international arbitration court”
Visas tiesības aizsargātas. Bez atļaujas pārpublicēt aizliegts.
tālr. 27726550
mail@arbitration.lv