Lieta Nr. SPC-6
2004.gads

L Ē M U M S


Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
sēdes priekšsēdētājs senators R.Namatēvs
senatori M.Zāģere un I.Fridrihsons,
piedaloties Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras prokurorei G.Kaparšmitei un advokātiem D.Siliņai un J.Močuļskim, 2004.gada 11.februārī izskatīja atklātā tiesas sēdē civilietu sakarā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsdētāja protestu par Rīgas Centra rajona tiesas 2003.gada 16.maija lēmumu Valtera Indulēna pieteikumā par izpildu raksta izsniegšanu, pamatojoties uz Starptautiskās šķīrējtiesas 2003.gada 20.marta spriedumu.
Noklausījies senatores M.Zāģeres ziņojumu, J. Konoņenko pārstāves advokātes D.Siliņas paskaidrojumus, ka viņa piekrīt protesta argumentiem, V.Indulēna pārstāvja advokāta J.Močuļska iebildumus pret protestu un lūgumu to noraidīt, prokurores G.Kaparšmites atzinumu, ka protests ir pamatots un  apmierināms, Senāts

konstatēja :

Ivans Konoņenko 1999.gada 2. jūlijā pilnvarojis Elīnu Abragamu nostiprināt zemessgrāmatās īpašuma tiesības uz dzīvokli nr.7a, Jaunā ielā, Rīgā un šo dzīvokli pārdot.
2002.gada 14.janvārī E.Abragama, darbojoties uz Ivana Konoņenko izdotās pilnvaras pamata, noslēgusi līgumu par minētā dzīvokļa atsavināšanu Valteram Indulēnam. Pirkuma līguma 13.punktā atrunāts, ka jebkurš strīds, domstarpības vai prasības, kas izriet no līguma, izšķirams Starptautiskajā šķīrējtiesā.
Ar Starptautiskās šķīrējtiesas 2003.gada 20.marta spriedumu apmierināta Valtera Indulēna prasība un atzīts par spēkā neesošu 2002.gada 14.janvārī noslēgtais pirkuma līgums, kā arī no Ivana Konoņenko par labu Valteram Indulēnam piedzīti Ls 31800-saņemtā rokas nauda divkāršā apmērā, kā arī tiesāšanā izdevumi Ls 587,22 apmērā.
2003.gada 15.maijā Valters Indulēns iesniedzis Rīgas Centra rajona tiesā pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu, pamatojoties uz minēto šķīrējtiesas spriedumu.
Ar Rīgas Centra rajona tiesas 2003.gada 16.maija lēmumu Valtera Indulēna pieteikums apmierināts.
Par šo pirmās instances tiesas lēmumu, atsaucoties uz būtiskiem procesuālo tiesību normu pārkāpumiem, protestu iesniedzis Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs, lūdzot tiesas lēmumu atcelt un jautājumu nodot jaunai izskatīšanai.
Protests pamatots ar to, ka, apmierinot Valtera Indulēna pieteikumu par izpildu raksta izdošanu, tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 86.panta otrās daļas, 490.panta, 536.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumus, jo atstājusi bez ievērības, ka Ivans Konoņenko nebija pilnvarojis Elīnu Abragamu nodot strīda izskatīšanu šķīrējtiesā.
Iepazinies ar lietas materiāliem un protesta argumentiem,  Senāts atzīst, ka tiesas lēmums atceļams un jautājums nododams jaunai izskatīšanai šādu apsvērumu dēļ.
Atbilstoši Civilprocesa likuma 534.panta otrās daļas 2.punktam pieteikumam par izpildu raksta izsniegšanu jāpievieno dokuments, kas apliecina pušu rakstveida vienošanos par strīda nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā, vai notariāli apstiprinātu tā norakstu.
No lietas materiāliem redzams, ka Valters Indulēns pieteikumam par izpildu raksta izsniegšanu pievienojis pirkuma līgumu, kuru atsavinātāja vārdā uz pilnvaras pamata slēgusi Elīna Abragama. Šim apstāklim ir būtiska nozīme, jo Civilprocesa likuma 86.panta otrajā daļā pārstāvja pilnvarojumam nodot lietu izskatīšanai šķīrējtiesā izvirzīta īpaša prasība, un proti, ka šādām pilnvarnieka tiesībām jābūt speciāli atrunātām pilnvarā. Savukārt Elīnai Abragamai izdotā pilnvara nesatur norādi par viņas tiesībām strīdu nodot izskatīšanai šķīrējtiesā.
Tādējādi atzīstams, ka šķīrējtiesas klauzula pirkuma līguma 13.punktā ietverta nevis saskaņā ar pušu savstarpējo vienošanos, bet gan pilnvarniecei pārkāpjot tai piešķirto pilnvaru apjomu, kas dod pamatu secinājumam, ka tiesneša norāde lēmumā par strīda izšķiršanu šķīrējtiesā atbilstoši pušu nodibinātām saistībām, kā neatbilstoša Civilprocesa likuma 490.panta pirmās daļas nosacījumiem, ir kļūdaina.
Ievērojot to, ka pieteikumam par izpildu raksta izsniegšanu pievienots dokuments, kuru iepriekš minēto apsvērumu dēļ nav pietiekama pamata uzskatīt par tādu, kas apliecina pušu rakstveida vienošanos par strīda nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā, Senāts secina, ka tiesas lēmumu, ar kuru šāds pieteikums apmierināts, nevar atzīt par likumīgu. Norādīto procesuālo tiesību normu pārkāpumi vērtējami kā būtiski un tādēļ protests apmierināms.
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 448.panta pirmās daļas 2.punktu,

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts

nolēma:

Rīgas Centra rajona tiesas 2003.gada 16.maija lēmumu atcelt un jautājumu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.

Sēdes priekšsēdētājs senators:  paraksts     R.Namatēvs   
Senatori:                                       paraksts     M.Zāģere
                                                     paraksts     I.Fridrihsons

 
 
 
Biedrība “Baltic international arbitration court”
Visas tiesības aizsargātas. Bez atļaujas pārpublicēt aizliegts.
tālr. 27726550
mail@arbitration.lv