Lieta Nr. SPC- 41

2004.g.

L Ē M U M S

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:

sēdes priekšsēdētājs senators I.Fridrihsons,

senatori R.Namatēvs un R.Zaķe,

piedaloties Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras prokurorei G.Kaparšmitei un advokātei I.Medveckai, 2004. gada 16. jūnijā izskatīja atklātā tiesas sēdē Latvijas Republikas Ģenerālprokurora protestu sakarā ar Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2004. gada 16. marta lēmumu, ar kuru apmierināts pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas sprieduma izpildei.

Noklausījies senatora I.Fridrihsona ziņojumu, SIA "Simeks" pilnvarotās pārstāves J.Averinskas paskaidrojumus, ka protests noraidāms un SIA "Iga Zoo" pilnvarotās pārstāves advokātes I.Medveckas paskaidrojumus, ka protests pamatots, un prokurores G.Kaparšmites atzinumu, ka protests apmierināms, LR Augstākās tiesas Senāts

konstatēja:

ar Arbitrāžas konsultāciju centra šķīrējtiesas 2003. gada 7. jūlija spriedumu no SIA "Iga Zoo" piedzīti par labu SIA "Simeks" Ls 2852,01 un tiesas izdevumi Ls 200,16. Taisot spriedumu, tas pamatots ar atsauci uz 2002. gada 23. jūlijā starp pusēm noslēgto līgumu par preces piegādi ar atliktu maksājumu, kura 9. punktā ietverta šķīrējtiesas klauzula.

Ar Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2004. gada 16. marta lēmumu, atsaucoties uz Civilprocesa likuma 535. pantu, apmierināts tiesā 2004. gada 15. martā saņemtais SIA "Simeks" pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu Arbitrāžas konsultāciju centra šķīrējtiesas 2003. gada 7. jūlija sprieduma izpildei. Šāds lēmums stājies spēkā nekavējoties, neesot pusēm tiesību par to iesniegt blakus sūdzību.

Latvijas Republikas Ģenerālprokurors iesniedzis protestu, lūdzot atcelt Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2004. gada 16. marta lēmumu un nodot pieteikumu jaunai izskatīšanai, jo uzskata, ka tiesa SIA "Simeks" pieteikuma izskatīšanā pieļāvusi būtiskus procesuālo tiesību normu pārkāpumus.

Apsvēris protestā norādos argumentus, Senāts uzskata, ka protests pamatots un apmierināms.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 536. panta pirmās daļas 4. punktu , tiesa atsaka izpildu raksta izsniegšanu, ja šķīrējtiesas nolēmums pieņemts par strīdu vai jautājumiem, kas nav ietverti šķīrējtiesas līgumā.

Arbitrāžas konsultāciju centra šķīrējtiesa strīdu starp SIA "Simeks" un SIA "Iga Zoo" izskatījusi, pamatojoties uz 2002. gada 23. jūlija līgumu Nr. 5-02/437 par preces (dzīvnieku barība) piegādi ar atliktu maksājumu. Minētā līguma 4. punktā noteikts, ka produkcijas piegāde notiek pēc pircēja, t.i. SIA "Iga Zoo" , pieprasījuma trijās piegādes reizēs (7.lpp.).

Šķīrējtiesas spriedumā ir atzīts, ka līgumā par preces piegādi ar atliktu maksājumu Nr.5-02/437 minētie pušu pienākumi par preĨu piegādi un apmaksu faktiski ir izpildīti un šajā sakarā nav saņemta prasītāja prasība par nesavlaicīgu apmaksu.

Izskatāmā strīda priekšmets ir parāds par preci, kas piegādāta ceturtajā piegādes reizē pēc pavadzīmes FF VI 677485, attiecībā uz kuru 2002. gada 23. jūlija līguma Nr. 5-02/437 nosacījumi, t.sk. šķīrējtiesas klauzula, nav piemērojami.

Lietas materiālos nav pierādījumu tam, ka starp pusēm būtu noslēgts CPL "D" daļai atbilstošs šķīrējtiesas līgums par nākamajām, t.sk. ceturto, preĨu piegādēm, bet tādā gadījumā tiesai ir pamats atteikt izpildu raksta izsniegšanu saskaņā ar Civilprocesa likuma 536. panta pirmās daļas 3. un 4. punktā noteikto.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 485. pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts

nolēma:

atcelt Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2004. gada 16. marta lēmumu un nodot pieteikumu jaunai izskatīšanai.

Sēdes priekšsēdētājs senators I.Fridrihsons

Senatori R.Namatēvs

R.Zaķe

 
 
 
Biedrība “Baltic international arbitration court”
Visas tiesības aizsargātas. Bez atļaujas pārpublicēt aizliegts.
tālr. 27726550
mail@arbitration.lv