Lieta Nr. SPC – 61

2004. gads

L Ē M U M S

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā -

sēdes priekšsēdētājs senators I. Šepteris,

senatori R. Namatēvs, R. Saulīte,

piedaloties Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras prokurorei M. Kučinskai, sabiedrības “Gladiator LLC” pārstāvim E. Ekartam, 2004. gada 25. augustā izskatīja atklātā tiesas sēdē Rīgā, civillietu sakarā ar Latvijas Republikas ģenerālprokurora protestu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2003. gada 24. decembra lēmumu ASV reģistrētās sabiedrības “Gladiator LLC” pieteikumā par izpildu raksta izsniegšanu SIA “Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa” 2003. gada 29. septembra sprieduma piespiedu izpildei “Gladiator LLC” prasības lietā pret SIA “Purvciema aptieka” par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu.

Noklausījies senatora I. Šeptera ziņojumu, sabiedrības “Gladiator LLC” pārstāvja E. Ekarta paskaidrojumus, ka lēmums atstājams negrozīts un prokurores M. Kučinskas atzinumu, ka lēmums atceļams un jautājums nododams jaunai izskatīšanai Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts

konstatēja

Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2003. gada 24. decembra lēmumu apmierināts ASV reģistrētas sabiedrības “Gladiator LLC” pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu SIA “Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa” 2003. gada 29. septembra sprieduma izpildei.

Lieta izskatīta pirmās instances tiesā, lēmums nav pārsūdzēts no lietas dalībniekiem neatkarīgu iemeslu dēļ.

Latvijas Republikas ģenerālprokurors iesniedzis protestu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2003. gada 24. decembra lēmumu, lūdz to atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai būtisku procesuālo tiesību normu pārkāpumu dēļ.

Protestā protesta autors norādījis, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 533. panta otro daļu izpildu raksta izsniegšanu var prasīt ieinteresētā puse. Ar lietas materiāliem konstatēts, ka sabiedrības “Gladiator LLC” vārdā pieteikumu izpildu raksta izsniegšanai Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā iesniedzis Dmitrijs Kobosovs, pievienojot neskaidras izcelsmes pilnvaru un tās tulkojumu no angļu valodas. Minētā pilnvara nav taisīta kā notariāls akts un tās īstums nav apliecināts ar “Apostille” atbilstoši 1961. gada Hāgas konvencijai “Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, bez tam lietā arī nav neviena dokumenta, kas norādītu uz to, ka D. Kobosovam izsniegto pilnvaru sabiedrības “Gladiator LLC” vārdā ir bijuši tiesīgi parakstīt uz dokumenta parakstījušies Dilanka Nirosha Fernando un Shiron Fernando Mihindukulasuriya, kas parakstījušies citu sabiedrību, nevis “Gladiator LLC” vārdā. Līdz ar to D. Kobosovu nevar atzīt par pilnvarotu personu Civilprocesa likuma 83. un 85. panta izpratnē, kas ir tiesīga rīkoties sabiedrības “Gladiator LLC” vārdā, tai skaitā prasīt izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas sprieduma izpildei.

Turklāt, sabiedrība “Gladiator LLC” ir reģistrēta ASV, Vaiomigas štatā. Ziņu par to, ka tā būtu reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nav, līdz ar to tās tiesības iegūt zemi īpašumā saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20. panta otro daļu ir ierobežotas. Līdz ar to pie konkrētiem apstākļiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 487. panta 3. punktu šķīrējtiesa nebija tiesīga izskatīt “Gladiator LLC” prasību pret SIA “Purvciema aptieka” par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ietilpst zeme Rīgas pilsētā. Tiesnesim, atbilstoši Civilprocesa likuma 536. panta trešās daļas nosacījumiem bija jāatsaka izpildu raksta izsniegšanu, ja konstatē, ka saskaņā ar šo likumu strīdu var izskatīt tikai tiesā.

Pārbaudījis lietas materiālus un apsvēris protestā norādītos argumentus, Senāts atzīst, ka protests ir apmierināms.

Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20. pantā likumdevējs ir noteicis darījumu subjektus, kuri var iegūt zemi īpašumā saskaņā ar Civillikumu un citiem likumiem. Tāds subjekts ir arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta statūtsabiedrība. Ar lietas materiāliem konstatēts, ka sabiedrība “Gladiator LLC” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēta. Līdz ar to sabiedrība nav likuma 20. panta pirmajā daļā minēto darījumu subjekts. Likuma otrā daļa nosaka, ka citas fiziskās un juridiskās personas, kuras nav minētas šā panta pirmajā daļā, var iegūt īpašumā zemi ar ierobežojumiem.

Kā redzams no lietas materiāliem, 2002. gada 5. marta galvojuma līguma, kas noslēgts starp “Gladiator LLC” kā kreditoru un SIA “Purvciema aptieka” kā galvinieku, 2.3 punkts paredz, ka “gadījumā, ja parādnieks neatdod kreditoram visu naudas summu iepriekš minētajā aizdevuma līgumā paredzētajā termiņā, t.i., līdz 2003. gada 5. martam, un to neizdara arī galvinieks, tad kreditors iegūst īpašumā galviniekam piederošo nekustamo īpašumu Ilūkstes ielā 40 , Rīgā.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 487. panta 3. punktu šķīrējtiesā var nodot izšķiršanai jebkuru civiltiesisku strīdu, izņemot strīdu par lietu tiesību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu attiecībā uz nekustamu īpašumu, ja strīda dalībnieku vidū ir persona, kurai ar likumu ir ierobežotas tiesības iegūt nekustamu lietu īpašumā, valdījumā vai lietošanā.

Tiesa nav ņēmusi vērā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 536. panta trešo daļu tiesnesis atsaka izpildu raksta izsniegšanu, ja konstatē, ka saskaņā ar šo likumu konkrēto strīdu var izskatīt tikai tiesā.

Bez tam tiesa nav pienācīgi noskaidrojusi, vai pieteikuma iesniedzējs Civilprocesa likuma 83. un 85. panta izpratnē bija tiesīgs rīkoties sabiedrības vārdā atbilstoši iesniegtajiem pilnvarojumiem.

Pie šādiem apstākļiem tiesa taisījusi lēmumu, pieļaujot būtiskus procesuālo tiesību normu pārkāpumus.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 448. panta 2. punktu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts

nolēma:

Atcelt Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2003. gada 24. decembra lēmumu un pieteikumu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā tiesas sastāvā.

Priekšsēdētājs senators I.Šepteris

Senatori R. Namatēvs

R. Saulīte

 
 
 
Biedrība “Baltic international arbitration court”
Visas tiesības aizsargātas. Bez atļaujas pārpublicēt aizliegts.
tālr. 27726550
mail@arbitration.lv