Prasības summa
Tiesvedības maksa

1
Šķīrēj-
tiesnesis

3
Šķīrēj-
tiesneši

   

Ja strīdu izšķir

Līdz EUR 1 499.99

10% no summas,
bet ne mazāk kā EUR 70

EUR 100

EUR 70

No EUR 1 500 līdz EUR 6 999.99

EUR 150 + 2% no summas,
kas pārsniedz EUR 1500

EUR 150

EUR 100

No EUR 7 000 līdz EUR 29 999.99

EUR 260 + 1.5% no summas,
kas pārsniedz EUR 7 000

EUR 300

EUR 200

No EUR 30 000 līdz EUR 149 999.99

EUR 605 + 1% no summas,
kas pārsniedz EUR 30 000

EUR 700

EUR 400

No EUR 150 000 līdz EUR 699 999.99

EUR 1 805 + 0.6% no summas,
kas pārsniedz EUR 150 000

EUR 1 200

EUR 800

No EUR 700 000 līdz EUR 1 499 999.99

EUR 5 105 + 0.3% no summas,
kas pārsniedz EUR 700 000

EUR 2 000

EUR 1 400

Virs EUR 1 500 000

EUR 7 505 + 0.1% no summas,
kas pārsniedz 1 500 000 EUR

EUR 5 000

EUR 3 500

NEMANTISKĀS prasībās

EUR 200

EUR 200

EUR 150

* Procesa izdevumi norādīti bez Pievienotās Vērtības Nodokļa (PVN)

 1. Prasības summa ir:
  1. prasībās par naudas piedziņu — piedzenamā summa;
  2. prasībās par mantas izprasīšanu — izprasāmās mantas vērtība;
  3. prasībās par terminētiem maksājumiem un devumiem — visu maksājumu vai devumu kopsumma, bet ne vairāk kā par trim gadiem;
  4. prasībās par beztermiņa vai mūža maksājumiem un devumiem — visu maksājumu un devumu kopsumma par trim gadiem;
  5. prasībās par maksājumu vai devumu samazināšanu vai palielināšanu — summa, par kādu samazina vai palielina maksājumus vai devumus, bet ne vairāk kā par vienu gadu;
  6. prasībās par maksājumu vai devumu izbeigšanu — atlikušo maksājumu vai devumu kopsumma, bet ne vairāk kā par vienu gadu;
  7. prasībās par nomas un īres līguma pirmstermiņa izbeigšanu — maksājumu kopsumma par atlikušo līguma darbības laiku, bet ne vairāk kā par trim gadiem;
  8. prasībās par īpašuma tiesībām uz nekustamo mantu — tās vērtība, bet ne mazāka par tās kadastrālo vērtību;
  9. prasībās, kas sastāv no vairākiem patstāvīgiem mantiskiem prasījumiem — visu prasījumu kopsumma;
  10. prasībās par darījuma izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu — apstrīdētā darījuma summa.
 2. Prasības summu norāda prasītājs. Ja norādītā prasības summa acīm redzami neatbilst izprasāmās mantas īstajai vērtībai, prasības summu nosaka šķīrējtiesa.
 3. Šķīrējtiesas sekretāra atlīdzība par katras šķīrējtiesas sēdes protokolēšanu ir EUR 70.00. Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, pirms attiecīgās šķīrējtiesas sēdes jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 70.00 apmērā.
 4. Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.
 5. Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc eksperta, ekspertu biroja vai citu ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītās tāmes.
 6. Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanas izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem. Šķīrējtiesnešiem, kas tiek uzaicināti no ārvalstīm, apmaksājama arī parastā profesionālā stundu likme par ceļā pavadīto laiku.
 7. Šķīrējtiesas procesa izdevumi norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas apmaksājams papildus.
 8.  

   

  Biedrība Baltic International Arbitration Court
  Reg. No. 40008234859
  adrese: Strelnieku iela 9-7
  Rīga, LV-1010

  Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:
  Biedrība Baltic International Arbitration Court
  reģ. Nr. 40008234859
  konta Nr. LV92RIKO0002930198408

  Luminor Bank AS Latvijas filiāle

  kods RIKOLV2X

 
 
 
Biedrība “Baltic international arbitration court”
Visas tiesības aizsargātas. Bez atļaujas pārpublicēt aizliegts.
tālr. 27726550
mail@arbitration.lv